Collection of Elaeis Icons for Personal Use

elaeis # 88365

Palm tree, Arecales, Tree, Line icon

elaeis # 104722

Tree, Palm tree, Arecales, Woody plant icon

elaeis # 179483

Plant, Tree, Palm tree, Arecales icon

elaeis # 188511

Tree, Palm tree, Arecales, Black-and-white icon